Nieuws
29 november 2016

D66 Harlingen stelt aanvullende vragen over risico's kunstgras

In navolging van de op 6 oktober jl. door D66 Harlingen gestelde vragen over de risico’s van het sporten op kunstgras na de uitzending van Zembla heeft D66 Harlingen enkele aanvullende vragen. Dit naar aanleiding van de NOS-nieuwsberichten over het onderzoek van de bandenbranchevereniging VACO. Het standpunt van de Gemeente Harlingen na de uitzending van Zembla was dat voorlopig gespeeld kan worden op kunstgras in Harlingen, totdat het onderzoek van het RIVM en de  KNVB is afgerond. Doorspelen totdat mogelijk bewezen is dat het rubbergranulaat onveilig is.
 
Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek van de VACO blijkt dat op 58 van de 60 onderzochte velden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. De concentratie van deze stoffen overstijgt tot 6 maal de consumentennorm. Deze norm geldt op dit moment niet voor kunstgrasvelden, maar moeten volgens het NVVA wel gelden voor rubbertegels in speeltuinen. Het Europees Parlement onderzoekt momenteel of deze consumentennorm ook voor de rubberkorrels op het kunstgras moet gaan gelden.

De berichtgeving heeft ook in de Gemeente Harlingen voor onrust en onduidelijkheid gezorgd. Het College heeft in een verklaring (op de sites van beide voetbalclubs) op maandag 27 november jl. het volgende gesteld:
 • Het College is zeer bezorgd en volgt de ontwikkelingen op de voet.
 • Het College geeft aan dat nu niet aan te geven is of de velden veilig zijn. Het is niet onveilig, maar ook niet bewezen veilig.
 • Het College geeft aan niet anders te kunnen dan de onderzoeken en de onderzoeksresultaten af te wachten.
Voorlopig kan er in Harlingen dus gebruik worden gemaakt van de kunstgrasvelden. De voetbalclubs volgen de eigenaar van de velden (de Gemeente Harlingen) in deze keuze.

D66 heeft de volgende vragen:
 • Op maandag 28 november jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen Gemeente en voetbalclubs. De Gemeente verklaart, als eigenaar en verhuurder van de velden, nu niet anders te kunnen te wachten op de onderzoeksresultaten. Is tijdens dit overleg overwogen om een speelverbod (algeheel verbod of alleen voor jeugd?) in te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit dan niet ingesteld?
 • Het College heeft, ondanks dat zij aangeeft zeer bezorgd te zijn en bovendien de vraag of het spelen op kunstgras veilig is niet kan beantwoorden, toch gekozen voor de denkrichting ‘spelen, totdat bewezen is dat het onveilig is’. Als het College ‘zeer bezorgd’ is en niet kan bewijzen dat het veilig is om te sporten op het kunstgras, waarom heeft het College niet gekozen voor het standpunt ‘niet spelen, totdat bewezen is dat het veilig is’? Is in deze keuze ook meegenomen dat het hier ook een grote groep kinderen betreft?
Risico's kunstgras

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via t.vanderpol.d66@harlingen.nl10 november 2016

Reactie Wethouder op motie D66: 'We zijn niet gewend om met een visie te werken en gaan dat ook niet doen!'

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 9 november heeft D66, samen met de Wad'n Partij, een motie ingediend om te komen tot een visie op het bestaande en nieuw aan te leggen groen in de Gemeente Harlingen. Op dit moment worden plannen ad-hoc opgepakt als er weer wat geld beschikbaar is. D66 wil dat er eerst beleid en een visie wordt ontwikkeld om te komen tot kaders waaraan plannen op het gebied van groen kunnen worden getoetst.

De reactie van de wethouder verbaasde ons zeer: 'Wij zijn niet gewend om met een visie te werken en zijn dat ook niet van plan te gaan doen! Als er geld beschikbaar is, kijken we dan wel wat er met het groen gebeurt.....' Ze raadde de partijen in de Raad dan ook af om in te stemmen met deze motie.

De coalitie-partijen gingen hier, als vanzelfsprekend, in mee. Slechts de VVD, Wad'n-partij, Opa en D66 stemden voor de motie.

Geen visie!

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

7 november 2016

D66 Harlingen is nu ook te vinden op Instagram

Klik hier om ons te volgen op Instagram!

D66 Harlingen is vanaf nu ook bereikbaar op Instagram! Klik hier om ons te te volgen op Instagram.29 oktober 2016

Algemene Beschouwingen 2016 D66 Harlingen - 'Behoorlijk Openbaar Bestuur'


Algemene Bechouwingen 2016

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 25 oktober jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. D66 is van mening dat College en Coalitie meer naar de andere partijen in de Gemeenteraad en meer naar de inwoners en ondernemers van de Gemeente Harlingen moet luisteren! De Coalitie vertegenwoordigt slechts een deel van de bevolking (een zeer kleine meerderheid) en handelt op een manier alsof zij de spreekbuis van de gehele bevolking is! D66 pleit voor meer overleg en inspraak!

Klik hier voor de Algemene Beschouwingen 2016 D66 Harlingen - 'Behoorlijk Openbaar Bestuur'


Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl
27 oktober 2016

D66 stelt vragen over Voorbereidingsbesluit 16 bestemmingsplannen

Tijdens de Commissievergadering van woensdag 26 oktober 2016 werd het agendapunt 13. Voorbereidingsbesluit 16 bestemmingsplannen behandeld. In het Raadsvoorstel wordt gesproken over landelijke en lokale ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan waardoor bleek dat de huidige bestemmingsplannen (bijlage 13.2) niet helemaal meer voldeden aan de regelgeving. Naar aanleiding van de beantwoording door de Wethouder heeft D66 de volgende aanvullende vragen gesteld.

Paraplu-bestemmingsplan

D66 Harlingen heeft de volgende vragen aan het College inzake het Voorbereidingsbesluit 16 bestemmingsplannen:

 • Graag puntsgewijs concreet aangeven welke ontwikkelingen dit zijn en wanneer (datum) deze ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en op welke concrete punten deze bestemmingsplannen niet meer voldeden. Wanneer dit regelgeving betreft komende vanuit het Rijk of Provincie graag aangeven welk besluit dit betreft, incl. ingangsdatum.
 • De Wethouder gaf tijdens de Raadscommissie op 26 oktober jl. aan dat enkele zaken specifiek voor Harlingen gelden. Hierbij werd gewezen op het parkeren/parkeernorm. Waarom geldt dit specifiek voor Harlingen en niet voor andere gemeenten? Als het regelgeving vanuit het Rijk of Provincie betreft zou dit voor alle gemeenten moeten gelden.
 • Kunt u voorbeelden aangeven of en welke andere Nederlandse gemeenten bezig zijn met deze zelfde reparatie? Zo nee, waarom niet?
 • Was tijdens de vaststelling van de bestemmingsplannen die nu gerepareerd worden (bijlage 13.2) door dit paraplu-bestemmingsplan bekend dat er punten niet meer voldeden in deze bestemmingsplannen? Enkele bestemmingsplannen zijn namelijk vastgesteld in 2016 en nog geen half jaar oud. Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit destijds niet aangegeven/meegenomen?
 • Wanneer dit Raadsvoorstel niet wordt vastgesteld in de Raad heeft dit dan invloed/effect op de agendapunten 10 (Parkeerverordening 2017) en 11 (Definitief Scenario Eiland Gerelateerd Parkeren) van de Raadscommissie van 26 oktober jl.? Zo ja, welk effect?

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


26 oktober 2016

D66 stelt vragen over implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

D66 Harlingen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van de Gemeente Harlingen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in per 1 januari 2019 en zal mogelijk van (grote) invloed zijn op de Gemeente (politiek en ambtelijk), de ondernemers en de bevolking van de Gemeente Harlingen. 2019, dat lijkt ver weg, maar deze nieuwe wet heeft mogelijk grote impact op de gemeentelijke organisatie. Het is dus zaak om in een vroeg stadium te beginnen met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Volgens het Rijk is in september 2016 43% van de gemeenten zich nog aan het orienteren op de nieuwe wet, 49% is bezig om ambities te formuleren en slechts 5% van de gemeenten is bezig met de realisatie van de implementatie. En slechts 49% van de gemeenten is bezig met het integraal benaderen van vraagstukken in de fysieke ruimte (bron:www.rijksoverheid.nl). D66 Harlingen wil graag weten waar de Gemeente Harlingen in dit proces staat.

D66 Harlingen heeft de volgende vragen aan het College inzake de implementatie van de Omgevingswet bij de Gemeente Harlingen:

 • Wat is de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in de Gemeente Harlingen?
 • Kunt u het Plan van Aanpak / Planning voor deze implementatie op korte termijn aanleveren aan de Gemeenteraad?
 • Heeft deze implementatie gevolgen voor de ambtelijke organisatie? Is er voldoende kennis in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie inzake de Omgevingswet?
 • Welke rol ziet u voor de gemeentelijke organisatie? En hoe ziet u hierbij uw eigen rol?
 • Is de gemeentelijke organisatie op dit moment ingericht voor het vereiste integrale denken?
 • Is er een start gemaakt met het opstellen van een Omgevingsvisie?
 • Wanneer en op welke wijze wordt de Raad en de bevolking betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie?
 • D66 wil dat de Raad met regelmaat wordt geïnformeerd over en betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Ben u daartoe bereid en op welke wijze ziet u dit gebeuren?

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


6 oktober 2016

D66 stelt vragen over risico's kunstgras voor sporters.

Naar aanleiding van de uitzending van het programma Zembla op woensdag 5 oktober jl. is er onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s door het voetballen op kunstgrasvelden die zijn aangelegd met een zogenaamd rubbergranulaat. De effecten van dit granulaat op de gezondheid van de sporters (en omwonenden) zijn volgens het televisieprogramma onvoldoende onderzocht.

De voetbalclubs in Harlingen verwijzen naar het standpunt van de KNVB dat er naar aanleiding van een onderzoek van de RIVM uit 2006 geen risico bestaat, maar dat mogelijk aanvullend onderzoek nodig is.

D66 Harlingen stelt naar aanleiding van de onrust de volgende vragen: (gezien de onrust dringt D66 aan op snelle beantwoording van deze vragen)

 

 • Wat is het standpunt van de Gemeente Harlingen, als eigenaar van de kunstgrasvelden, in bovenstaande kwestie?
 • Is de Gemeente Harlingen in overleg getreden met de sportclubs in de Gemeente die op dergelijke velden spelen?
 • Zijn de kunstgrasvelden in Harlingen aangelegd met het betreffende rubbergranulaat?
 • Is de samenstelling van dit rubbergranulaat bekend?
 • Is er bij de aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe velden gekeken naar alternatieven voor dit granulaat? Of is er slechts naar de economisch meest voordelige aanbieding gekeken?
 • Wat is het beleid voor nieuwe velden of het vervangen van de huidige velden? Wordt hierbij gekeken worden naar een duurzamer alternatief als kurk?
 • Gaat het College bij het RIVM en de KNVB aandringen op een breed gedragen en spoedig onderzoek?Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

REC

D66 voorlopig tevreden: geen achterkamertjes-overleg REC


D66 Harlingen is voorlopig tevreden: gedeputeerde Schrier ziet af van het besloten overleg over de hoogte van de schoorsteen van de REC met de verschillende fracties van de Gemeenteraad in Harlingen. Voorlopig geen achterkamertjes-overleg dus!

Na de zomervakantie gaat Schrier in gesprek met organisaties en groeperingen in Harlingen die los staan van de politiek. De uitkomsten van deze gesprekken dienen, volgens hem dan, als input voor het overleg met de Gemeenteraad.

D66 is voorlopig dus tevreden, maar maakt zich nog wel zorgen: D66 ziet nog steeds een soort van beslotenheid en mist de mogelijkheid voor de individuele inwoner van de Gemeente Harlingen om een overleg over de REC bij te wonen en zijn of haar bijdrage te leveren. Waar kan deze terecht?

D66 zal de vinger aan de pols houden en uw direct op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


30 juni 2016

D66 stelt vragen over gebrek aan onderhoud aan het Harlinger Strand.

Tijdens de Raadscommissie op woensdag 29 juni jl. heeft D66 een vraag gesteld over het onderhoud van het strand in Harlingen. Omdat er tijdens de vergadering te weinig tijd was om te reageren op het antwoord van de wethouder heeft D66 alsnog een schriftelijke vraag ingediend.

Het strand in Harlingen ligt er verwaarloosd bij. Het is op dit moment geen visitekaartje voor Harlingen. Grote delen van het strand zijn overwoekerd door vaag groen (zie foto: rode kaders). Dit zijn geen algen o.i.d. zoals de wethouder suggereerde, maar planten/onkruid.

Strand Harlingen

Op deze gedeelten kan dus geen gebruik gemaakt worden van het strand. Ook andere delen van het strand, de Zuiderpier en de dijk worden overwoekerd door distels, etc.

De wethouder gaf aan dat als er mooi weer aan komt, dat er dan pas onderhoud aan het strand uitgevoerd gaat worden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Harlingen investeert veel in toerisme, bijvoorbeeld in de Willemhaven. Harlingen wil zich namelijk ontwikkelen in toerisme en recreatie en een goed onderhouden strand moet daar onderdeel van zijn.

D66 stelt de volgende vragen:

 • Kan er structureel onderhoud plaatsvinden aan het strand (o.a. onderhoud/verwijderen groen op het strand), zodat dit weer een visitekaartje wordt voor Harlingen? Deze werkzaamheden moeten nog starten vóór de zomervakantie van 2016!
 • Vindt er overleg plaats met het Waterschap over het onderhoud van de dijk en de pier, zodat dit ook een aantrekkelijk geheel wordt?
Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl
29 juni 2016

D66 roept nogmaals op tot openheid over REC

Klik op artikel voor grotere afbeelding
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

D66 is benaderd door gedeputeerde Schrier voor een gesprek inzake de hoogte van de schoorsteen van de REC. D66 heeft aangegeven alleen raadsbreed en in het openbaar in gesprek te willen gaan. Dat lijkt ons nog steeds de enige goede manier om het vertrouwen van de bevolking van de Gemeente Harlingen en de omliggende gemeenten weer enigszin terug te winnen.

CDA Harlingen en PvdA Harlingen lijken geen probleem te hebben met dergelijk achterkamertjes-overleg en zeggen graag in gesprek te gaan met de gedeputeerde. D66 vindt dit een vreemde zaak en roept de partijen nogmaals op om alleen in het openbaar en raadsbreed met de provincie om tafel te gaan.

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


20 juni 2016
D66 wil openheid over REC

D66 wil openheid over REC

Vanuit de provincie Friesland heeft gedeputeerde Schrier het voorstel gedaan aan de Raad van de Gemeente Harlingen om besloten met hem om tafel te gaan om te praten over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de hoogte van de schoorsteen van de REC van Omrin. D66 heeft hierop gereageerd dat ze, mede gezien de gebrekkige communicatie over de REC in het verleden, alleen in het openbaar om tafel willen met Schrier. Tijdens een bijeenkomst die dus voor een ieder toegankelijk is. De Gemeenteraad heeft hierna dit standpunt met de heer Schrier gedeeld.

Een nieuw voorstel van Schrier om dan met de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad om tafel te gaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging van de schoorsteen op o.a. technisch en juridisch vlak wijst D66 ook af. D66 Harlingen roept de overige fracties in de Raad dan ook op dit voorstel ook af te wijzen en slechts raadsbreed én in alle openbaarheid te overleggen over de REC! En een dergelijk overleg dient dan gezamenlijk met de Begeleidingsgroep plaats te vinden.

D66 Harlingen is van mening dat alle overleggen inzake de REC in het openbaar gevoerd moeten worden. Vertrouwen begint volgens D66 bij goed communiceren en zowel voor de provincie als voor Omrin is hier nog veel werk aan de winkel!

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nlAZC in Harlingen?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harlingen heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben een AZC in Harlingen te willen realiseren. Het AZC zal ruimte bieden aan maximaal 300 asielzoekers en zal voor een periode van maximaal 10 jaar worden gebouwd op het Balkland in Harlingen. Meer informatie over het voornemen van B&W kunt u vinden op www.harlingen.nl/azc.

D66 Harlingen is van mening dat de Gemeente Harlingen een verantwoordelijkheid heeft voor het bieden van een veilige woonplek voor asielzoekers tijdens hun asielprocedure. D66 Harlingen staat in principe dan ook positief tegenover dit plan. D66 hecht grote waarde aan een klankbordgroep die mee mag praten tijdens de totstandkoming van het AZC.

Wat vindt u? Laat uw reactie achter op ons gastenboek.

Klik hier voor ons gastenboek

Heeft u andere ideeën, suggesties of opmerkingen over het AZC Harlingen? Stuur ons dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl5 februari 2016

D66 Harlingen: motie verbeteringen REC

REC Harlingen

De fractie van D66 Harlingen wil samen met de D66 fracties in de gemeenteraden van Franekeradeel, Leeuwarden, Heerenveen, Sudwest-Fryslân, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland dat de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin hun publieke verantwoordelijkheden nemen. De REC in Harlingen heeft met de uitstoot van schadelijke stoffen milieunormen overschreden én het vertrouwen van omwonenden aangetast. Een publiek bedrijf draagt een grote publieke verantwoordelijkheid. De D66 fracties vragen de aandeelhoudersvergadering toe te zien dat er verbetervoorstellen komen om herhaling te voorkomen.
 
De motie die de gemeenteraadsfracties van D66 zullen indienen in de participerende gemeenten roept ook op tot verbeteringen in de communicatie met betrokkenen. Er moet bovendien een stappenplan komen om van de REC in Harlingen een voorbeeldinstallatie te maken voor andere Rest Energie Centrales in de wereld op het gebied van veiligheid, milieunormen en het minimaliseren van uitstoot van schadelijke stoffen.


Klik hier voor de motie die D66 Harlingen gaat indienen

Reageren op deze motie kan via a.burkels.d66@harlingen.nl.29 oktober 2015

Algemene beschouwingen D66 Harlingen 'We moeten het kunnen begrijpen!'


De Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen heeft de Algemene Beschouwingen van de politieke partijen in Harlingen behandeld. De Algemene Beschouwingen van D66 Harlingen kunt u vinden via deze link.2 oktober 2015

Enquete Cruisesteiger in Harlingen


D66 Harlingen bedankt u voor uw bijdrage aan de poll 'Investering Cruisesteiger'. In totaal hebben 216 personen de poll ingevuld. Dit is natuurlijk geen representatief onderzoek, maar geeft wel een richting aan. 62 % van de stemmers heeft aangegeven tegen de investering te zijn. Vaak omdat de onderbouwing van deze investering onvoldoende en niet volledig is.

D66 heeft de mening van de Harlingers meegenomen in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Een motie van D66 en VVD om alle onderzoeken en gegevens nog eens tegen het licht te houden en te toetsen door een externe adviseur kreeg geen kans van de coalitie-partijen! Met een kleine meerderheid en zonder rekening te houden met de gevoelens van de inwoners in de Gemeente Harlingen, en zonder een raadsbreed draagvlak is het voorstel om € 2.9 miljoen te investeren aangenomen.

Teleurstellend! Wij vinden dat het risico dat nu genomen wordt met deze investering van geld van de inwoners van de Gemeente Harlingen te groot!

8 maart 2015
Stem D66 Friesland tijdens de PS2015 op 18 maart!
Klik hieronder voor de promotiefilm van D66 Friesland voor de PS2015. Kijk op friesland.d66.nl voor de standpunten en de kandidaten van D66 Friesland.

19 januari 2015
Verkiezingen Provinciale Staten 2015
Op woendag 18 maart vinden de Verkiezingen voor de Provinciale Staten van Friesland 2015 plaats. D66 Friesland neemt ook deel aan deze verkiezingen. Kijk op friesland.d66.nl voor de standpunten en de kandidaten van D66 Friesland.
8 november 2014
Poll D66 - Tall Ships Races 2018

De Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen heeft op dinsdag 4 november jl. een mede door D66 Harlingen ingediende motie aangenomen waarin het College werd verzocht om namens Harlingen een Bidbook in te dienen aan de STI. Dit besluit heeft de gemeenteraad genomen, mede op basis van de poll van D66 Harlingen. De STI is de organisatie achter de Tall Ships Races. Nu het Bidbook wordt ingediend is Harlingen kandidaat om finishplaats te worden van de Tall Ships Races in 2018!

 

D66 Harlingen heeft op deze site, door middel van een poll, een inventarisatie gehouden van de mening van de inwoners van de Gemeente Harlingen. Dit is een graadmeter en zeker niet een representatief onderzoek. Maar het geeft wel een beeld van de mening van de Harlingers. Deze graadmeter heeft uitgewezen dat van de 246 reacties, 61 % een bijdrage wil leveren van € 10 per jaar per inwoner, 9 % wil wel een bijdrage leveren, maar minder dan € 10. 30 % wil geen extra financiele bijdrage leveren.
Heeft u ideeen of suggesties over de Tall Ships Races? Stuur dan een mail naar a.burkels.d66@harlingen.nl.